CodeCountryRegionCityOperatorAdded
+7 49627 0RussiaSolnechnogorskiySolnechnogorskReutov Telecom2013-05-07
+7 49626 50RussiaSolnechnogorskiySolnechnogorskSolnechnog.people.tel.2013-05-07
+7 49626 51RussiaSolnechnogorskiySolnechnogorskSolnechnog.people.tel.2013-05-07
+7 49627 80RussiaSolnechnogorskiySolnechnogorskReutov Telecom2013-05-07
+7 49627 81RussiaSolnechnogorskiySolnechnogorskReutov Telecom2013-05-07
+7 49627 82RussiaSolnechnogorskiySolnechnogorskReutov Telecom2013-05-07
+7 49627 83RussiaSolnechnogorskiySolnechnogorskReutov Telecom2013-05-07
+7 49627 84RussiaSolnechnogorskiySolnechnogorskReutov Telecom2013-05-07
+7 49627 85RussiaSolnechnogorskiySolnechnogorskScience Communication2013-05-07
+7 49627 86RussiaSolnechnogorskiySolnechnogorskScience Communication2013-05-07
+7 49627 96RussiaSolnechnogorskiySolnechnogorskBIG Telecom2013-05-07
+7 49629 52RussiaSolnechnogorskiySolnechnogorskTelecom Country2013-05-07
+7 49629 53RussiaSolnechnogorskiySolnechnogorskTelecom Country2013-05-07
+7 49629 54RussiaSolnechnogorskiySolnechnogorskTelecom Country2013-05-07
+7 49629 55RussiaSolnechnogorskiySolnechnogorskTelecom Country2013-05-07
+7 49626 520RussiaSolnechnogorskiySolnechnogorskSolnechnog.people.tel.2013-05-07
+7 49626 521RussiaSolnechnogorskiySolnechnogorskSolnechnog.people.tel.2013-05-07
+7 49626 522RussiaSolnechnogorskiySolnechnogorskSolnechnog.people.tel.2013-05-07
+7 49626 523RussiaSolnechnogorskiySolnechnogorskSolnechnog.people.tel.2013-05-07
+7 49626 524RussiaSolnechnogorskiySolnechnogorskSolnechnog.people.tel.2013-05-07
+7 49627 925RussiaSolnechnogorskiySolnechnogorskRADIONET2013-05-07
+7 49627 926RussiaSolnechnogorskiySolnechnogorskRADIONET2013-05-07
+7 49627 927RussiaSolnechnogorskiySolnechnogorskRADIONET2013-05-07
+7 49627 928RussiaSolnechnogorskiySolnechnogorskRADIONET2013-05-07
+7 49627 929RussiaSolnechnogorskiySolnechnogorskRADIONET2013-05-07