CodeCountryRegionCityOperatorAdded
+7 920 1RussiaThe Nizhny Novgorod regionNizhny NovgorodОАО "MegaFon" Central branch2012-11-17
+7 920 2RussiaThe Nizhny Novgorod regionNizhny NovgorodОАО "MegaFon" Central branch2012-11-17
+7 920 3RussiaThe Nizhny Novgorod regionNizhny NovgorodОАО "MegaFon" Central branch2012-11-17
+7 920 4RussiaThe Nizhny Novgorod regionNizhny NovgorodОАО "MegaFon" Central branch2012-11-17
+7 920 5RussiaThe Nizhny Novgorod regionNizhny NovgorodОАО "MegaFon" Central branch2012-11-17
+7 920 6RussiaThe Nizhny Novgorod regionNizhny NovgorodОАО "MegaFon" Central branch2012-11-17
+7 920 7RussiaThe Nizhny Novgorod regionNizhny NovgorodОАО "MegaFon" Central branch2012-11-17
+7 929 4RussiaThe Nizhny Novgorod regionNizhny NovgorodОАО "MegaFon" Central branch2012-11-17
+7 929 5RussiaThe Nizhny Novgorod regionNizhny NovgorodОАО "MegaFon" Central branch2012-11-17
+7 920 00RussiaThe Nizhny Novgorod regionNizhny NovgorodОАО "MegaFon" Central branch2012-11-17
+7 920 00RussiaThe Nizhny Novgorod regionОАО "MegaFon" Central branch
+7 920 01RussiaThe Nizhny Novgorod regionОАО "MegaFon" Central branch
+7 920 02RussiaThe Nizhny Novgorod regionОАО "MegaFon" Central branch
+7 920 03RussiaThe Nizhny Novgorod regionОАО "MegaFon" Central branch
+7 920 04RussiaThe Nizhny Novgorod regionОАО "MegaFon" Central branch
+7 920 05RussiaThe Nizhny Novgorod regionОАО "MegaFon" Central branch
+7 920 06RussiaThe Nizhny Novgorod regionОАО "MegaFon" Central branch
+7 920 07RussiaThe Nizhny Novgorod regionОАО "MegaFon" Central branch
+7 920 08RussiaOrel regionEagleОАО "MegaFon" Central branch2012-11-17
+7 920 08RussiaOrel regionОАО "MegaFon" Central branch
+7 920 09RussiaKaluga regionОАО "MegaFon" Central branch
+7 920 09RussiaKaluga regionKalugaОАО "MegaFon" Central branch2012-11-17
+7 920 25RussiaThe Nizhny Novgorod regionОАО "MegaFon" Central branch
+7 920 25RussiaThe Nizhny Novgorod regionNizhny NovgorodОАО "MegaFon" Central branch2012-11-17
+7 920 26RussiaKursk regionKurskОАО "MegaFon" Central branch2012-11-17