CodeCountryRegionCityOperatorAdded
+7 90 032RussiaThe Republic Of Tatarstan (Tatarstan)Nizhny Novgorod Cellular Communication2013-05-07
+7 902 00RussiaUlyanovsk regionNizhny Novgorod Cellular Communication2013-05-07
+7 902 04RussiaSaratov regionNizhny Novgorod Cellular Communication2013-05-07
+7 902 21RussiaUlyanovsk regionNizhny Novgorod Cellular Communication2013-05-07
+7 902 30RussiaThe Nizhny Novgorod regionNizhny Novgorod Cellular Communication2013-05-07
+7 902 68RussiaThe Nizhny Novgorod regionNizhny Novgorod Cellular Communication2013-05-07
+7 902 78RussiaThe Nizhny Novgorod regionNizhny Novgorod Cellular Communication2013-05-07
+7 904 18RussiaUlyanovsk regionNizhny Novgorod Cellular Communication2013-05-07
+7 904 19RussiaUlyanovsk regionNizhny Novgorod Cellular Communication2013-05-07
+7 904 66RussiaThe Republic Of Tatarstan (Tatarstan)Nizhny Novgorod Cellular Communication2013-05-07
+7 904 67RussiaThe Republic Of Tatarstan (Tatarstan)Nizhny Novgorod Cellular Communication2013-05-07
+7 904 76RussiaThe Republic Of Tatarstan (Tatarstan)Nizhny Novgorod Cellular Communication2013-05-07
+7 904 78RussiaThe Nizhny Novgorod regionNizhny Novgorod Cellular Communication2013-05-07
+7 904 79RussiaThe Nizhny Novgorod regionNizhny Novgorod Cellular Communication2013-05-07
+7 904 90RussiaThe Nizhny Novgorod regionNizhny Novgorod Cellular Communication2013-05-07
+7 904 91RussiaThe Nizhny Novgorod regionNizhny Novgorod Cellular Communication2013-05-07
+7 904 92RussiaThe Nizhny Novgorod regionNizhny Novgorod Cellular Communication2013-05-07
+7 908 30RussiaChuvash RepublicNizhny Novgorod Cellular Communication2013-05-07
+7 908 47RussiaUlyanovsk regionNizhny Novgorod Cellular Communication2013-05-07
+7 908 48RussiaUlyanovsk regionNizhny Novgorod Cellular Communication2013-05-07
+7 908 49RussiaUlyanovsk regionNizhny Novgorod Cellular Communication2013-05-07
+7 908 54RussiaSaratov regionNizhny Novgorod Cellular Communication2013-05-07
+7 908 55RussiaSaratov regionNizhny Novgorod Cellular Communication2013-05-07
+7 908 72RussiaThe Nizhny Novgorod regionNizhny Novgorod Cellular Communication2013-05-07
+7 908 73RussiaThe Nizhny Novgorod regionNizhny Novgorod Cellular Communication2013-05-07