CodeCountryRegionCityOperatorAdded
+31Netherlands
+31 64 NetherlandsTelfort
+31 64 NetherlandsT-Mobile
+31 64 Netherlands2015-03-31
+31 641 NetherlandsMobile T-Mobile2012-11-26
+31 641 NetherlandsT-Mobile Netherlands B.V.2015-03-31