CodeCountryRegionCityOperatorAdded
+7 8617 RussiaNovorossiysk
+7 8617 RussiaKrasnodar regionNovorossiysk2013-05-07
+7 71532 KazakhstanNorth KazakhstanNovorossiysk2013-05-06
+7 47823 1RussiaKrasnodar regionNovorossiyskSovintel2013-05-07
+7 86172 0RussiaKrasnodar regionNovorossiyskРостелеком2013-05-07
+7 86172 1RussiaKrasnodar regionNovorossiyskРостелеком2013-05-07
+7 86172 2RussiaKrasnodar regionNovorossiyskРостелеком2013-05-07
+7 86172 3RussiaKrasnodar regionNovorossiyskРостелеком2013-05-07
+7 86172 4RussiaKrasnodar regionNovorossiyskРостелеком2013-05-07
+7 86172 5RussiaKrasnodar regionNovorossiyskРостелеком2013-05-07
+7 86172 6RussiaKrasnodar regionNovorossiyskРостелеком2013-05-07
+7 86172 7RussiaKrasnodar regionNovorossiyskРостелеком2013-05-07
+7 86172 8RussiaKrasnodar regionNovorossiyskРостелеком2013-05-07
+7 86172 9RussiaKrasnodar regionNovorossiyskРостелеком2013-05-07
+7 86175 0RussiaKrasnodar regionNovorossiyskMTS2013-05-07
+7 86175 1RussiaKrasnodar regionNovorossiyskMTS2013-05-07
+7 86175 2RussiaKrasnodar regionNovorossiyskMTS2013-05-07
+7 86175 3RussiaKrasnodar regionNovorossiyskMTS2013-05-07
+7 86175 4RussiaKrasnodar regionNovorossiyskMTS2013-05-07
+7 86175 5RussiaKrasnodar regionNovorossiyskMTS2013-05-07
+7 86175 6RussiaKrasnodar regionNovorossiyskMTS2013-05-07
+7 86175 7RussiaKrasnodar regionNovorossiyskMTS2013-05-07
+7 86176 1RussiaKrasnodar regionNovorossiyskРостелеком2013-05-07
+7 86176 2RussiaKrasnodar regionNovorossiyskMTS2013-05-07
+7 86176 4RussiaKrasnodar regionNovorossiyskРостелеком2013-05-07