CodeCountryRegionCityOperatorAdded
+7 8342 RussiaRepublic Of MordoviaSaransk2013-05-07
+7 8342 2RussiaRepublic Of MordoviaSaransk2013-05-07
+7 83431 RussiaRepublic Of MordoviaАрдатов2013-05-07
+7 83432 RussiaRepublic Of Mordoviaold Shaygovo2013-05-07
+7 83433 RussiaRepublic Of MordoviaKemlya2013-05-07
+7 83434 RussiaRepublic Of MordoviaAtyashevo2013-05-07
+7 83436 RussiaRepublic Of Mordovialarge Berezniki2013-05-07
+7 83437 RussiaRepublic Of MordoviaChamzinka2013-05-07
+7 83438 RussiaRepublic Of MordoviaRomodanovo2013-05-07
+7 83439 RussiaRepublic Of MordoviaKochkurovo2013-05-07
+7 83441 RussiaRepublic Of MordoviaLyambir2013-05-07
+7 83442 RussiaRepublic Of MordoviaBig Ignatovo2013-05-07
+7 83443 RussiaRepublic Of MordoviaKrasnoslobodsk2013-05-07
+7 83444 RussiaRepublic Of MordoviaSpruce2013-05-07
+7 83445 RussiaRepublic Of MordoviaTemnikov2013-05-07
+7 83446 RussiaRepublic Of MordoviaTengushevo2013-05-07
+7 83447 RussiaRepublic Of MordoviaDubenki2013-05-07
+7 83448 RussiaRepublic Of MordoviaKadoshkino2013-05-07
+7 83449 RussiaRepublic Of MordoviaInsar2013-05-07
+7 83451 RussiaRepublic Of MordoviaRuzaevka2013-05-07
+7 83453 RussiaRepublic Of MordoviaKovylkino2013-05-07
+7 83454 RussiaRepublic Of MordoviaAtyurevo2013-05-07
+7 83456 RussiaRepublic Of MordoviaTorbeevo2013-05-07
+7 83457 RussiaRepublic Of MordoviaYavas2013-05-07
+7 83458 RussiaRepublic Of MordoviaZubova Polyana2013-05-07