CodeCountryRegionCityOperatorAdded
+7 902 91RussiaKrasnoyarsk territoryYeniseytelecom2013-05-07
+7 902 92RussiaKrasnoyarsk territoryYeniseytelecom2013-05-07
+7 902 94RussiaKrasnoyarsk territoryYeniseytelecom2013-05-07
+7 902 95RussiaKrasnoyarsk territoryYeniseytelecom2013-05-07
+7 902 96RussiaKrasnoyarsk territoryYeniseytelecom2013-05-07
+7 902 97RussiaKrasnoyarsk territoryYeniseytelecom2013-05-07
+7 902 98RussiaKrasnoyarsk territoryYeniseytelecom2013-05-07
+7 904 89RussiaKrasnoyarsk territoryYeniseytelecom2013-05-07
+7 908 01RussiaKrasnoyarsk territoryYeniseytelecom2013-05-07
+7 908 02RussiaKrasnoyarsk territoryYeniseytelecom2013-05-07
+7 908 20RussiaKrasnoyarsk territoryYeniseytelecom2013-05-07
+7 908 21RussiaKrasnoyarsk territoryYeniseytelecom2013-05-07
+7 908 22RussiaKrasnoyarsk territoryYeniseytelecom2013-05-07
+7 950 40RussiaKrasnoyarsk territoryYeniseytelecom2013-05-07
+7 950 41RussiaKrasnoyarsk territoryYeniseytelecom2013-05-07
+7 950 42RussiaKrasnoyarsk territoryYeniseytelecom2013-05-07
+7 950 43RussiaKrasnoyarsk territoryYeniseytelecom2013-05-07
+7 950 97RussiaKrasnoyarsk territoryYeniseytelecom2013-05-07
+7 950 98RussiaKrasnoyarsk territoryYeniseytelecom2013-05-07
+7 950 99RussiaKrasnoyarsk territoryYeniseytelecom2013-05-07
+7 951 22RussiaKemerovo regionYeniseytelecom2013-05-07
+7 952 00RussiaAltai KraiYeniseytelecom2013-05-07
+7 953 58RussiaKrasnoyarsk territoryYeniseytelecom2013-05-07
+7 953 59RussiaKrasnoyarsk territoryYeniseytelecom2013-05-07
+7 953 83RussiaKrasnoyarsk territoryYeniseytelecom2013-05-07