CodeCountryRegionCityOperatorAdded
+31 636 0NetherlandsTele2 Nederland B.V.2015-03-31
+31 636 1NetherlandsTele2 Nederland B.V.2015-03-31
+31 636 2NetherlandsTele2 Nederland B.V.2015-03-31
+31 636 3NetherlandsTele2 Nederland B.V.2015-03-31
+31 636 4NetherlandsTele2 Nederland B.V.2015-03-31
+31 636 5NetherlandsTele2 Nederland B.V.2015-03-31
+31 640 0NetherlandsTele2 Nederland B.V.2015-03-31
+31 640 1NetherlandsTele2 Nederland B.V.2015-03-31
+31 640 2NetherlandsTele2 Nederland B.V.2015-03-31
+31 640 3NetherlandsTele2 Nederland B.V.2015-03-31
+31 640 4NetherlandsTele2 Nederland B.V.2015-03-31
+31 640 5NetherlandsTele2 Nederland B.V.2015-03-31
+31 640 6NetherlandsTele2 Nederland B.V.2015-03-31
+31 640 7NetherlandsTele2 Nederland B.V.2015-03-31
+31 640 8NetherlandsTele2 Nederland B.V.2015-03-31
+31 640 9NetherlandsTele2 Nederland B.V.2015-03-31
+31 10 707NetherlandsRotterdam, ZHTele2 Nederland B.V.2015-03-31
+31 10 750NetherlandsRotterdam, ZHTele2 Nederland B.V.2015-03-31
+31 10 751NetherlandsRotterdam, ZHTele2 Nederland B.V.2015-03-31
+31 10 752NetherlandsRotterdam, ZHTele2 Nederland B.V.2015-03-31
+31 10 753NetherlandsRotterdam, ZHTele2 Nederland B.V.2015-03-31
+31 10 754NetherlandsRotterdam, ZHTele2 Nederland B.V.2015-03-31
+31 10 850NetherlandsRotterdam, ZHTele2 Nederland B.V.2015-03-31
+31 10 851NetherlandsRotterdam, ZHTele2 Nederland B.V.2015-03-31
+31 13 707NetherlandsTilburg, NBTele2 Nederland B.V.2015-03-31