CodeCountryRegionCityOperatorAdded
+31 61 NetherlandsKPN
+31 62 NetherlandsKPN
+31 65 NetherlandsKPN
+31 61 9NetherlandsKPN B.V.2015-03-31
+31 630 NetherlandsKPN
+31 647 NetherlandsKPN B.V.2015-03-31
+31 61 00NetherlandsKPN Mobile The Netherlands B.V.2015-03-31
+31 61 01NetherlandsKPN Mobile The Netherlands B.V.2015-03-31
+31 61 02NetherlandsKPN Mobile The Netherlands B.V.2015-03-31
+31 61 03NetherlandsKPN Mobile The Netherlands B.V.2015-03-31
+31 61 04NetherlandsKPN Mobile The Netherlands B.V.2015-03-31
+31 61 05NetherlandsKPN Mobile The Netherlands B.V.2015-03-31
+31 61 06NetherlandsKPN Mobile The Netherlands B.V.2015-03-31
+31 61 07NetherlandsKPN Mobile The Netherlands B.V.2015-03-31
+31 61 08NetherlandsKPN Mobile The Netherlands B.V.2015-03-31
+31 61 09NetherlandsKPN Mobile The Netherlands B.V.2015-03-31
+31 61 20NetherlandsKPN Mobile The Netherlands B.V.2015-03-31
+31 61 21NetherlandsKPN Mobile The Netherlands B.V.2015-03-31
+31 61 22NetherlandsKPN Mobile The Netherlands B.V.2015-03-31
+31 61 23NetherlandsKPN Mobile The Netherlands B.V.2015-03-31
+31 61 24NetherlandsKPN Mobile The Netherlands B.V.2015-03-31
+31 61 25NetherlandsKPN Mobile The Netherlands B.V.2015-03-31
+31 61 26NetherlandsKPN Mobile The Netherlands B.V.2015-03-31
+31 61 27NetherlandsKPN Mobile The Netherlands B.V.2015-03-31
+31 61 28NetherlandsKPN Mobile The Netherlands B.V.2015-03-31