CodeCountryRegionCityOperatorAdded
+7 42722 2RussiaChukotka Autonomous OkrugAnadyrChukotkasvyazinform2013-05-07
+7 42722 42RussiaChukotka Autonomous OkrugAnadyrChukotkasvyazinform2013-05-07
+7 42722 43RussiaChukotka Autonomous OkrugAnadyrChukotkasvyazinform2013-05-07
+7 42722 44RussiaChukotka Autonomous OkrugAnadyrChukotkasvyazinform2013-05-07
+7 42722 45RussiaChukotka Autonomous OkrugAnadyrChukotkasvyazinform2013-05-07
+7 42722 46RussiaChukotka Autonomous OkrugAnadyrChukotkasvyazinform2013-05-07
+7 42722 47RussiaChukotka Autonomous OkrugAnadyrChukotkasvyazinform2013-05-07
+7 42722 48RussiaChukotka Autonomous OkrugAnadyrChukotkasvyazinform2013-05-07
+7 42722 49RussiaChukotka Autonomous OkrugAnadyrChukotkasvyazinform2013-05-07
+7 42732 55RussiaChukotka Autonomous OkrugAnadyrChukotkasvyazinform2013-05-07
+7 42732 56RussiaChukotka Autonomous OkrugAnadyrChukotkasvyazinform2013-05-07
+7 42734 22RussiaChukotka Autonomous OkrugIultinskyChukotkasvyazinform2013-05-07
+7 42734 23RussiaChukotka Autonomous OkrugIultinskyChukotkasvyazinform2013-05-07
+7 42735 22RussiaChukotka Autonomous OkrugProvidenskyChukotkasvyazinform2013-05-07
+7 42735 23RussiaChukotka Autonomous OkrugProvidenskyChukotkasvyazinform2013-05-07
+7 42736 22RussiaChukotka Autonomous OkrugChukotkaChukotkasvyazinform2013-05-07
+7 42737 41RussiaChukotka Autonomous OkrugChaunskyChukotkasvyazinform2013-05-07
+7 42737 42RussiaChukotka Autonomous OkrugChaunskyChukotkasvyazinform2013-05-07
+7 42737 43RussiaChukotka Autonomous OkrugChaunskyChukotkasvyazinform2013-05-07
+7 42737 44RussiaChukotka Autonomous OkrugChaunskyChukotkasvyazinform2013-05-07
+7 42738 23RussiaChukotka Autonomous OkrugBilibinskyChukotkasvyazinform2013-05-07
+7 42738 24RussiaChukotka Autonomous OkrugBilibinskyChukotkasvyazinform2013-05-07
+7 42738 25RussiaChukotka Autonomous OkrugBilibinskyChukotkasvyazinform2013-05-07
+7 42738 26RussiaChukotka Autonomous OkrugBilibinskyChukotkasvyazinform2013-05-07
+7 42732 270RussiaChukotka Autonomous OkrugAnadyrChukotkasvyazinform2013-05-07