CodeCountryRegionCityOperatorAdded
+7 908 2RussiaKrasnoyarsk territoryKrasnoyarskZAO "Yeniseytelecom"2012-11-17
+7 902 91RussiaKrasnoyarsk territoryKrasnoyarskZAO "Yeniseytelecom"2012-11-17
+7 902 91RussiaKrasnoyarsk territoryZAO "Yeniseytelecom"
+7 902 92RussiaKrasnoyarsk territoryKrasnoyarskZAO "Yeniseytelecom"2012-11-17
+7 902 92RussiaKrasnoyarsk territoryZAO "Yeniseytelecom"
+7 902 94RussiaKrasnoyarsk territoryZAO "Yeniseytelecom"
+7 902 95RussiaKrasnoyarsk territoryKrasnoyarskZAO "Yeniseytelecom"2012-11-17
+7 902 96RussiaKrasnoyarsk territoryZAO "Yeniseytelecom"
+7 902 96RussiaKrasnoyarsk territoryKrasnoyarskZAO "Yeniseytelecom"2012-11-17
+7 902 97RussiaKrasnoyarsk territoryKrasnoyarskZAO "Yeniseytelecom"2012-11-17
+7 902 97RussiaKrasnoyarsk territoryZAO "Yeniseytelecom"
+7 902 98RussiaKrasnoyarsk territoryKrasnoyarskZAO "Yeniseytelecom"2012-11-17
+7 904 89RussiaKrasnoyarsk territoryZAO "Yeniseytelecom"
+7 908 01RussiaKrasnoyarsk territoryZAO "Yeniseytelecom"
+7 908 01RussiaKrasnoyarsk territoryKrasnoyarskZAO "Yeniseytelecom"2012-11-17
+7 908 20RussiaKrasnoyarsk territoryKrasnoyarskZAO "Yeniseytelecom"2012-11-17
+7 908 20RussiaKrasnoyarsk territoryZAO "Yeniseytelecom"
+7 908 21RussiaKrasnoyarsk territoryKrasnoyarskZAO "Yeniseytelecom"2012-11-17
+7 908 21RussiaKrasnoyarsk territoryZAO "Yeniseytelecom"
+7 908 22RussiaKrasnoyarsk territoryKrasnoyarskZAO "Yeniseytelecom"2012-11-17
+7 908 31RussiaKrasnoyarsk territoryNorilskZAO "Yeniseytelecom"2012-11-17
+7 908 32RussiaKrasnoyarsk territoryNorilskZAO "Yeniseytelecom"2012-11-17
+7 908 33RussiaKrasnoyarsk territoryNorilskZAO "Yeniseytelecom"2012-11-17
+7 908 34RussiaKrasnoyarsk territoryNorilskZAO "Yeniseytelecom"2012-11-17
+7 950 40RussiaKrasnoyarsk territoryKrasnoyarskZAO "Yeniseytelecom"2012-11-17