CodeCountryRegionCityOperatorAdded
+7 908 8RussiaChelyabinsk regionChelyabinsk"Uralsvyazinform" ОАО "Ростелеком"2012-11-17
+7 908 9RussiaChelyabinsk regionChelyabinsk"Uralsvyazinform" ОАО "Ростелеком"2012-11-17
+7 9921 RussiaSverdlovsk regionEkaterinburg"Uralsvyazinform" ОАО "Ростелеком"2012-11-17
+7 9922 RussiaSverdlovsk regionEkaterinburg"Uralsvyazinform" ОАО "Ростелеком"2012-11-17
+7 902 25RussiaSverdlovsk regionEkaterinburg"Uralsvyazinform" ОАО "Ростелеком"2012-11-17
+7 902 26RussiaSverdlovsk regionEkaterinburg"Uralsvyazinform" ОАО "Ростелеком"2012-11-17
+7 902 26RussiaSverdlovsk region"Uralsvyazinform" ОАО "Ростелеком"
+7 902 27RussiaSverdlovsk region"Uralsvyazinform" ОАО "Ростелеком"
+7 902 27RussiaSverdlovsk regionEkaterinburg"Uralsvyazinform" ОАО "Ростелеком"2012-11-17
+7 902 44RussiaSverdlovsk region"Uralsvyazinform" ОАО "Ростелеком"
+7 902 44RussiaSverdlovsk regionEkaterinburg"Uralsvyazinform" ОАО "Ростелеком"2012-11-17
+7 902 47RussiaPerm region"Uralsvyazinform" ОАО "Ростелеком"
+7 902 47RussiaPerm regionPerm"Uralsvyazinform" ОАО "Ростелеком"2012-11-17
+7 902 60RussiaChelyabinsk region"Uralsvyazinform" ОАО "Ростелеком"
+7 902 60RussiaChelyabinsk regionChelyabinsk"Uralsvyazinform" ОАО "Ростелеком"2012-11-17
+7 902 61RussiaChelyabinsk regionChelyabinsk"Uralsvyazinform" ОАО "Ростелеком"2012-11-17
+7 902 61RussiaChelyabinsk region"Uralsvyazinform" ОАО "Ростелеком"
+7 902 63RussiaPerm region"Uralsvyazinform" ОАО "Ростелеком"
+7 902 63RussiaPerm regionPerm"Uralsvyazinform" ОАО "Ростелеком"2012-11-17
+7 902 64RussiaPerm regionPerm"Uralsvyazinform" ОАО "Ростелеком"2012-11-17
+7 902 64RussiaPerm region"Uralsvyazinform" ОАО "Ростелеком"
+7 902 79RussiaPerm regionPerm"Uralsvyazinform" ОАО "Ростелеком"2012-11-17
+7 902 79RussiaPerm region"Uralsvyazinform" ОАО "Ростелеком"
+7 902 80RussiaPerm regionPerm"Uralsvyazinform" ОАО "Ростелеком"2012-11-17
+7 902 80RussiaPerm region"Uralsvyazinform" ОАО "Ростелеком"