CodeCountryRegionCityOperatorAdded
+7 8422 RussiaUlyanovsk
+7 8422 RussiaUlyanovsk regionUlyanovsk2013-05-07
+7 917 6RussiaUlyanovsk regionUlyanovskMTS2012-11-17
+7 902 00RussiaUlyanovsk regionUlyanovskZAO "Nizhegorodskaya Cellular Communications"2012-11-17
+7 902 21RussiaUlyanovsk regionUlyanovskZAO "Nizhegorodskaya Cellular Communications"2012-11-17
+7 904 18RussiaUlyanovsk regionUlyanovskZAO "Nizhegorodskaya Cellular Communications"2012-11-17
+7 904 19RussiaUlyanovsk regionUlyanovskZAO "Nizhegorodskaya Cellular Communications"2012-11-17
+7 905 36RussiaUlyanovsk regionUlyanovskBeeline2012-11-17
+7 905 37RussiaUlyanovsk regionUlyanovskBeeline2012-11-17
+7 908 47RussiaUlyanovsk regionUlyanovskZAO "Nizhegorodskaya Cellular Communications"2012-11-17
+7 908 48RussiaUlyanovsk regionUlyanovskZAO "Nizhegorodskaya Cellular Communications"2012-11-17
+7 908 49RussiaUlyanovsk regionUlyanovskZAO "Nizhegorodskaya Cellular Communications"2012-11-17
+7 917 05RussiaUlyanovsk regionUlyanovskMTS2012-11-17
+7 917 60RussiaUlyanovsk regionUlyanovskMTS2012-11-17
+7 917 61RussiaUlyanovsk regionUlyanovskMTS2012-11-17
+7 917 62RussiaUlyanovsk regionUlyanovskMTS2012-11-17
+7 917 63RussiaUlyanovsk regionUlyanovskMTS2012-11-17
+7 927 80RussiaUlyanovsk regionUlyanovskОАО "MegaFon" Volga branch2012-11-17
+7 927 81RussiaUlyanovsk regionUlyanovskОАО "MegaFon" Volga branch2012-11-17
+7 927 82RussiaUlyanovsk regionUlyanovskОАО "MegaFon" Volga branch2012-11-17
+7 927 83RussiaUlyanovsk regionUlyanovskОАО "MegaFon" Volga branch2012-11-17
+7 927 98RussiaUlyanovsk regionUlyanovskОАО "MegaFon" Volga branch2012-11-17
+7 929 79RussiaUlyanovsk regionUlyanovskОАО "MegaFon" Volga branch2012-11-17
+7 937 03RussiaUlyanovsk regionUlyanovskОАО "MegaFon" Volga branch2012-11-17
+7 937 05RussiaUlyanovsk regionUlyanovskОАО "MegaFon" Volga branch2012-11-17