CodeCountryRegionCityOperatorAdded
+7 8452 RussiaSaratov
+7 8452 RussiaSaratov regionSaratov2013-05-07
+7 72334 KazakhstanEast Kazakhstan regionSaratovka2013-05-06
+7 902 04RussiaSaratov regionSaratovZAO "Nizhegorodskaya Cellular Communications"2012-11-17
+7 903 21RussiaSaratov regionSaratovBeeline2012-11-17
+7 903 22RussiaSaratov regionSaratovBeeline2012-11-17
+7 903 23RussiaSaratov regionSaratovBeeline2012-11-17
+7 905 31RussiaSaratov regionSaratovBeeline2012-11-17
+7 905 32RussiaSaratov regionSaratovBeeline2012-11-17
+7 905 33RussiaSaratov regionSaratovBeeline2012-11-17
+7 905 34RussiaSaratov regionSaratovBeeline2012-11-17
+7 906 30RussiaSaratov regionSaratovBeeline2012-11-17
+7 906 31RussiaSaratov regionSaratovBeeline2012-11-17
+7 908 54RussiaSaratov regionSaratovZAO "Nizhegorodskaya Cellular Communications"2012-11-17
+7 908 55RussiaSaratov regionSaratovZAO "Nizhegorodskaya Cellular Communications"2012-11-17
+7 909 33RussiaSaratov regionSaratovBeeline2012-11-17
+7 909 34RussiaSaratov regionSaratovBeeline2012-11-17
+7 917 02RussiaSaratov regionSaratovMTS2012-11-17
+7 917 20RussiaSaratov regionSaratovMTS2012-11-17
+7 917 21RussiaSaratov regionSaratovMTS2012-11-17
+7 917 30RussiaSaratov regionSaratovMTS2012-11-17
+7 917 31RussiaSaratov regionSaratovMTS2012-11-17
+7 917 32RussiaSaratov regionSaratovMTS2012-11-17
+7 917 98RussiaSaratov regionSaratovMTS2012-11-17
+7 919 82RussiaSaratov regionSaratovMTS2012-11-17