CodeCountryRegionCityOperatorAdded
+48 12 PolandMyshlenittse