CodeCountryRegionCityOperatorAdded
+48 22 PolandLegonovo