CodeCountryRegionCityOperatorAdded
+7 34744 20RussiaThe Republic Of BashkortostanKaraidelskyBashinformsvyaz2013-05-07
+7 34744 21RussiaThe Republic Of BashkortostanKaraidelskyBashinformsvyaz2013-05-07
+7 34744 22RussiaThe Republic Of BashkortostanKaraidelskyBashinformsvyaz2013-05-07
+7 34744 231RussiaThe Republic Of BashkortostanKaraidelskyBashinformsvyaz2013-05-07
+7 34744 232RussiaThe Republic Of BashkortostanKaraidelskyBashinformsvyaz2013-05-07
+7 34744 233RussiaThe Republic Of BashkortostanKaraidelskyBashinformsvyaz2013-05-07
+7 34744 235RussiaThe Republic Of BashkortostanKaraidelskyBashinformsvyaz2013-05-07
+7 34744 241RussiaThe Republic Of BashkortostanKaraidelskyBashinformsvyaz2013-05-07
+7 34744 242RussiaThe Republic Of BashkortostanKaraidelskyBashinformsvyaz2013-05-07
+7 34744 243RussiaThe Republic Of BashkortostanKaraidelskyBashinformsvyaz2013-05-07
+7 34744 244RussiaThe Republic Of BashkortostanKaraidelskyBashinformsvyaz2013-05-07
+7 34744 245RussiaThe Republic Of BashkortostanKaraidelskyBashinformsvyaz2013-05-07
+7 34744 251RussiaThe Republic Of BashkortostanKaraidelskyBashinformsvyaz2013-05-07
+7 34744 252RussiaThe Republic Of BashkortostanKaraidelskyBashinformsvyaz2013-05-07
+7 34744 253RussiaThe Republic Of BashkortostanKaraidelskyBashinformsvyaz2013-05-07
+7 34744 254RussiaThe Republic Of BashkortostanKaraidelskyBashinformsvyaz2013-05-07
+7 34744 258RussiaThe Republic Of BashkortostanKaraidelskyBashinformsvyaz2013-05-07
+7 34744 259RussiaThe Republic Of BashkortostanKaraidelskyBashinformsvyaz2013-05-07
+7 34744 260RussiaThe Republic Of BashkortostanKaraidelskyBashinformsvyaz2013-05-07
+7 34744 261RussiaThe Republic Of BashkortostanKaraidelskyBashinformsvyaz2013-05-07
+7 34744 264RussiaThe Republic Of BashkortostanKaraidelskyBashinformsvyaz2013-05-07
+7 34744 265RussiaThe Republic Of BashkortostanKaraidelskyBashinformsvyaz2013-05-07
+7 34744 266RussiaThe Republic Of BashkortostanKaraidelskyBashinformsvyaz2013-05-07
+7 34744 267RussiaThe Republic Of BashkortostanKaraidelskyBashinformsvyaz2013-05-07
+7 34744 271RussiaThe Republic Of BashkortostanKaraidelskyBashinformsvyaz2013-05-07