CodeCountryRegionCityOperatorAdded
+7 71640 KazakhstanAkmola regionBelgorod2013-05-06